Privacyverklaring

Samenvatting

SAFE.T, gevestigd te B-8200 Brugge, Gistelsesteenweg 300, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website www.safe-t-prevention.eu, haar online platform en haar app.

SAFE.T verwerkt gegevens van Organisaties uit de transportsector, voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van SAFE.T (zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden), waaronder monitoring van de werknemers van de Organisaties, hierna Gebruikers;
 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek;
 • Verbetering van de werking van SAFE.T, de website, het platform en de app;
 • Vraag om toestemming versturen nieuwsbrief/reclame;
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 • Het bijhouden van toestemmingen van bewindvoerders van Gebruikers;
 • Accountadministratie;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.

U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, door ons te contacteren. Bovendien heeft u het recht om toegang tot uw gegevens te verkrijgen en/of deze te verbeteren.

Gegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • De Coaches, zowel werknemers van de Organisatie als externe coaches, die voorzien in de monitoring van de Gebruikers;
 • Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • De Organisaties die voorzien in de invoering van de Persoonsgegevens van de Gebruikers en/of Coaches;
 • Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies;

SAFE.T is ten aanzien van de uitvoering van de Diensten, t.o.v. de Gebruikers de verwerkingsverantwoordelijke.

1.    Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. SAFE.T: SAFE.T Fleet & HR Preventions bvba, is een onderneming naar Belgisch recht, met haar maatschappelijke zetel te B-8200 Brugge, Gistelsesteenweg 300, ingeschreven bij de Kruispunt van Ondernemingen onder het nummer 0695.505.935;
 2. Website: De website van SAFE.T, www.safe-t-prevention.eu en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door SAFE.T;
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare Gebruiker of Coach.
 4. Gebruikers: Natuurlijke personen die als werknemer van de Organisatie  gebruik maken van de applicatie en op die manier begeleid kunnen worden door de Coaches.
 5. Coaches: Natuurlijke personen die in het kader van hun professionele activiteiten door gebruik van het online platform meerdere Gebruikers kunnen begeleiden.
 6. Organisaties: Organisaties die al dan niet door middel van Coaches (ongeacht de aard van de relatie tussen beide, waaronder zonder beperking: werknemers, contractuelen, vrijwilligers, etc.), Gebruikers begeleiden.

2.    Verwerking persoonsgegevens

SAFE.T hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). SAFE.T treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

3.    Welke persoonsgegevens

SAFE.T kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier en cookies:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

SAFE.T kan de volgende Persoonsgegevens verwerken van de Coaches die tewerkgesteld worden door de Organisatie:

 • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de Organisatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, profielfoto en beschikbaarheidsstatus.

SAFE.T kan de volgende Persoonsgegevens verwerken van de Gebruikers, die tewerkgesteld worden door de Organisatie:

 • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de Organisatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en profielfoto.

SAFE.T kan volgende Persoonsgegevens verwerken van prospectieve Organisaties:

 • Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de Organisatie: e-mailadres.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van SAFE.T te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

4.    Voor welke doeleinden

SAFE.T verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden Rechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de Diensten van SAFE.T
(zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden),
waaronder begeleiding van de Gebruikers;
Toestemming
Organisatie
Beheer van aanvragen tot informatie; Uitvoering
overeenkomst
Statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek; Gerechtvaardigd belang [1]
Verbetering van de werking van SAFE.T, de Website,
het online platform en de app;
Gerechtvaardigd belang [2]
Vraag om toestemming versturen nieuwsbrief/reclame; Gerechtvaardigd belang [3]
Versturen van een nieuwsbrief/reclame; Toestemming
Het bijhouden van toestemmingen van bewindvoerders
van Gebruikers;
Wettelijke
verplichting
Accountadministratie; Uitvoering
overeenkomst
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; Uitvoering
overeenkomst
Compliance met de geldende wetgeving. Wettelijke
verplichting

Indien SAFE.T persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal SAFE.T voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

5.    Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door SAFE.T verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen SAFE.T worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

SAFE.T kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens SAFE.T de Persoonsgegevens verwerken.

SAFE.T geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) verwerkers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies.

SAFE.T geeft de Persoonsgegevens door aan volgende categorieën (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken:

 • De Coaches, zowel werknemers van de Organisatie als externe coaches, die voorzien in de begeleiding van de Gebruikers;
 • Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • De Organisaties of Coaches, zowel werknemers van de Organisatie als externe coaches,  die voorzien in de invoering en het updaten van de Persoonsgegevens voor accountadministratie;

Tijdens het aanbieden van de Diensten worden SAFE.T en de Coaches die in het kader van de professionele activiteiten gebruikers van op afstand begeleiden beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, gezien zij hetzelfde verwerkingsdoel hebben, namelijk het optimaliseren van het gedrag van de Gebruikers in de context van hun tewerkstelling bij de Organisatie.

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, SAFE.T zal ervoor zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

SAFE.T kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6.    Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door SAFE.T bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens Duur
Gegevens bezoek website Onbeperkt
Accountgegevens Duur van de overeenkomst
Routegegevens 10 jaar
Real-time locatiegegevens 10 jaar
Contactinformatie prospectieve Gebruikers Tot versturen van verzoek om toestemming
Identificatiegegevens bewindvoerders Onbeperkt

7.    Vertrouwelijkheid en veiligheid

SAFE.T ziet erop toe dat de Website beantwoordt aan regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

SAFE.T zal:

 • naar best vermogen pogen om de gegevens up-to-date te houden en onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te verbeteren of te verwijderen;
 • ervoor zorgen dat voor de personen die onder haar gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;
 • alle personen die onder haar gezag handelen, in kennis stellen van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, evenals van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;
 • zich ervan vergewissen of programma’s voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en of er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt;
 • erop toezien dat eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, deze gegevens slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie; en
 • alles in het werk stellen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en zal aan haar partners en onderaannemers vragen om gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend met de stand van de techniek, met de kosten voor het toepassen van de maatregelen en met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.

Indien de verwerking aan een verwerker wordt toevertrouwd, zal SAFE.T:

 • een verwerker kiezen die voldoende garanties biedt wat de maatregelen van technische veiligheid en van organisatie betreffende de verwerkingen betreft;
 • erover waken dat deze maatregelen worden nageleefd, in het bijzonder door het stipuleren van contractuele bepalingen;
 • in de overeenkomst de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vastleggen;
 • met de verwerker overeenkomen dat deze slechts handelt op de enkele instructie van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat hij gehouden is tot dezelfde verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke voor de verwerking gehouden is in toepassing van de wet; en
 • in de overeenkomst de vereisten inzake gegevensbescherming en veiligheidsmaatregelen vastleggen.

8.    Toegang tot uw persoonsgegevens

a)      Recht tot inzage van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot SAFE.T, Gistelsesteenweg 300, B-8200 Brugge, met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met SAFE.T via het e-mailadres info@safe-t-prevention.eu en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal SAFE.T u de gevraagde inlichtingen verschaffen.

b)     Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot SAFE.T, Gistelsesteenweg 300, B-8200 Brugge,  met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met SAFE.T via het e-mailadres info@safe-t-prevention.eu en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er werden doorgevoerd.

c)      Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot SAFE.T, Gistelsesteenweg 300, B-8200 Brugge, met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met SAFE.T via het e-mailadres info@safe-t-prevention.eu en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

9.    Wijzigingen

SAFE.T houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 12 juni 2019.

10.    Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien SAFE.T de bewuste clausule(s) wenst te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van SAFE.T om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

11.    Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Hasselt (België).

12.    Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Gistelsesteenweg 300, B-8200 Brugge, of via het e-mailadres info@safe-t-prevention.eu.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

[1] SAFE.T FLEET & HR PREVENTIONS is een spin-off van de Universiteit Hasselt en als dusdanig is de werking van de SAFE.T diensten gebaseerd op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het is van belang om dit onderzoek verder te kunnen zetten ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en verfijning van SAFE.T en dit ten behoeve van de gebruikers. Bovendien worden door SAFE.T maatregelen genomen om de rechten van de betrokkenen te vrijwaren, waaronder pseudonimisatie en aggregatie van de gegevens.

[2] Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van SAFE.T. Verbetering van de werking van SAFE.T is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

[3] Het is in het belang van SAFE.T om haar diensten aan zoveel mogelijk personen te kunnen aanbieden. SAFE.T neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen van de betrokkenen worden gevrijwaard. Om die redenen wordt een preliminaire email gestuurd met vraag om toestemming voor verdere verwerking van de gegevens voor marketing doeleinden. Zoals ook wordt voorgeschreven door de FOD Economie in haar brochure ‘De « spamming » in 24 vragen & antwoorden’.

Cookieverklaring

1.    Definities

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

 1. SAFE.T: SAFE.T Fleet & HR Preventions bvba, is een onderneming naar Belgisch recht, met haar maatschappelijke zetel te B-8200 Brugge, Gistelsesteenweg 300, ingeschreven bij de Kruispunt van Ondernemingen onder het nummer 0695.505.935;
 2. Website: De website van SAFE.T, info@safe-t-prevention.eu en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door SAFE.T;
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

SAFE.T streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarom ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. SAFE.T brengt de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies helpen SAFE.T om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente cookies.

Volgende cookies kunnen door SAFE.T worden geplaatst:

Naam Doel Levensduur
_icl_current_language Houdt de geselecteerde taal bij, waarin de Website wordt weergegeven. 1 dag
wpml_referer_url Houdt de laatst gevraagde URL bij. 1 dag

 Volgende cookies kunnen door derden worden geplaatst:

Naam Doel Levenduur
_ga Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statische gegevens
Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
2 jaar
_gat Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statische gegevens
Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
10 minuten

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies is SAFE.T niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het “Help”-menu van de internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

2.    Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.

3.    Wijzigingen

SAFE.T houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen.

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 12 juni 2019.

4.    Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien SAFE.T de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van SAFE.T om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

5.    Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Hasselt (België).

6.    Contact

Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres SAFE.T, Gistelsesteenweg 300, B-8200 Brugge of via het e-mailadres info@safe-t-prevention.eu .

Voor bijkomende algemene informatie betreffende cookies en de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail gericht aancommission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).